نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/29
کل خالص ارزش دارائی ها 823,530,874,305 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,157 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 997,155 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,473 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 820,121

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوويرا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي هميارحساب

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نوويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، جواد عليزاده، سيدقاسم مصطفي نيا

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت