نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,096,830,760,840 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,489 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,009,005 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,446 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,096,294

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوويرا

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان نوويرا

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، جواد عليزاده، سيدقاسم مصطفي نيا

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت