نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1399 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1399 1399/12/09
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1399 1399/11/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399 1399/10/29
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/29
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1399 1399/10/08
صورت وضعیت پورتفوی آبان 1399 1399/09/08
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/08/28
صورت وضعیت پرتقوی مهرماه 1399 1399/08/07
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/28
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/07/28
صورت وضعیت پرتقوی شهریور 1399 1399/07/06
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری زمرد نوویرا ذوب آهن، تیر ماه 1399 1399/05/08
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به 1399/03/31 1399/04/24
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/24
صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه 1399 1399/04/08
صورت وضعیت پرتفوی اردیبهشت ماه 1399 1399/03/10
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی شده) 1399/03/03
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 1399 1399/02/10
گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفندماه 1398 1399/02/07
صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه 1398 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه 1398 1398/12/07
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 1398 1398/11/06
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت های مالی صندوق برای دوره مالی پنج ماه و شش روزه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 1398 1398/10/03
صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/09
صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1398 1398/08/08