نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه و آگهی ثبت تغییرات اساسنامه مورخ 1399/09/04 1399/10/17
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/09/04 1399/09/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/09/04 ساعت 14:00 1399/08/24
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/07/23 1399/08/20
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/07/23 1399/07/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/07/23 1399/07/13
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/04/28 ساعت 15:00 1399/06/29
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/04/28 ساعت 14:00 1399/05/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/25 ساعت 09:00 1399/05/06
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/04/28 ساعت 15:00 1399/04/28
فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/04/28 ساعت 14:00 1399/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/28 ساعت 15:00 1399/04/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/04/28 ساعت 14:00 1399/04/18
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/25 ساعت 08:00 1399/04/08
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/03/07 1399/03/27
ليست اسامي حاضرين در جلسه مجمع مورخ 1399/03/25 ساعت 09:00 1399/03/26
ليست اسامي حاضرين در جلسه مجمع مورخ 1399/03/25 ساعت 08:00 1399/03/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/25 ساعت 09:00 1399/03/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/25 ساعت 08:00 1399/03/21
ليست اسامي حاضرين در جلسه مجمع مورخ 1399/03/07 1399/03/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/03/07 1399/02/28
صورت جلسه مجمع موسسین صندوق 1398/09/26