نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري زمرد نو ویرا ذوب آهن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل چهار در هزار ٠.٠٠4 از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 1 میلیارد ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٠.2 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل 150میلیون ریال و حداکثر ٢٠٠ میلیون ریال.
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5000 میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 1000 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی بیش از 5000 میلیارد ریال.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
8 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مقررات سازمان بورس
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد
کارمزد ابطال ندارد