نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان نوویرا 5,100 %51.00
2 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 4,900 %49.00