نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,010 3.61 5,923 0.8 12,538 1.66 9,894 1.2
اوراق مشارکت 273,800 37.96 435,179 58.98 476,319 63.03 525,294 63.67
سپرده بانکی 387,621 53.74 265,781 36.02 221,843 29.36 255,905 31.02
وجه نقد 10,889 1.51 3,001 0.41 2,802 0.37 2,921 0.35
واحد صندوق 3,714 0.51 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 2,844 0.39 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 16,450 2.28 27,928 3.79 42,199 5.58 31,068 3.77
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,248 3.5 5,764 0.78 12,168 1.61 9,894 1.2